Skip to main content

Algemene voorwaarden

1/12/2020

Onze website, www.aurum.be, is eigendom van en wordt beheerd door ons (AURUM).

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna de “Gebruiksvoorwaarden” of de “Overeenkomst”) vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en AURUM (hierna “u” of “uw”).

Huidige Gebruiksvoorwaarden zij onder meer van toepassing op (i) onze website, (ii) alle (commerciële) relaties tussen AURUM en haar klanten, prospecten en business partners en (iii) het bezoeken van de vestiging van AURUM.

Het bezoeken van de website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van onze website alsook de inhoud, informatie en diensten die via onze website worden aangeboden. Het stelt ons en andere betrokken personen vrij van aansprakelijkheid of beperkt deze aansprakelijkheid en bevat andere belangrijke bepalingen die van belang zijn voor u.

AURUM is gerechtigd om deze Gebruiksvoorwaarden, zonder voorafgaandelijke kennisgeving, te updaten door een nieuwe versie op de website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de websites en de betreffende pagina waarop de Gebruiksvoorwaarden wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. U mag deze Gebruiksvoorwaarden op geen enkele wijze wijzigen, aanvullen of aanpassen.

Elke keer dat u onze website gebruikt, zullen de op dat moment toepasselijke Gebruiksvoorwaarden, op u van toepassing zijn. Wanneer u onze website gebruikt, dient u de datum van deze Gebruiksvoorwaarden (die bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden staat) te controleren en eventuele wijzigingen sinds de laatste versie te bekijken.

Deze Overeenkomst wordt gesloten tussen u en alle personen die u vertegenwoordigt (en voor de doeleinden van deze Overeenkomst omvat “persoon” ook natuurlijke personen en elk type van al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende entiteit) en ons (AURUM). Elke keer dat u onze website gebruikt, geeft u aan dat u (alsook alle personen die u vertegenwoordigt) akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, zonder beperking, en verklaart en garandeert u dat u over de wettelijke bevoegdheid beschikt om akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden namens uzelf en alle personen die u vertegenwoordigt. Als u niet akkoord gaat met elke bepaling van deze Overeenkomst, of als u niet bevoegd bent om akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden, of als u op enigerlei wijze ontevreden bent over onze website, dient u het gebruik van onze website onmiddellijk te staken.

Naast eventuele andere rechten of rechtsmiddelen die door ons worden toegekend onder of anderszins in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, erkent u dat u het volgende beleid hebt gelezen en dat u ermee instemt om het na te leven, dat hierbij door middel van verwijzing is opgenomen in, en deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden:

– onze Privacy verklaring

– ons cookiebeleid

U gaat er ook mee akkoord dat wij u alle wettelijke mededelingen en kennisgevingen elektronisch kunnen verstrekken door het door u verstrekte e-mailadres. U kunt uw toestemming om mededelingen elektronisch te ontvangen intrekken door contact met ons op te nemen. Als u echter uw toestemming voor het elektronisch ontvangen van mededelingen intrekt, dient u het gebruik van onze website te staken.

Eigendomsrechten en gebruik van de website

Onze website en alle inhoud (informatie, tekst, illustraties, video’s, logo’s, iconen, software, ontwerp, applicaties, sheets, modellen, gegevens en alle andere inhoud die beschikbaar is op of via onze website (hierna “Inhoud”) zijn onze auteursrechtelijk eigendom of het auteursrechtelijk eigendom van partijen van wie we een licentie hebben gekregen voor dergelijke eigendom. Het is ten strengste verboden om enig deel van de inhoud te behouden, te kopiëren, te distribueren, te publiceren of te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat onze website en de Inhoud ons eigendom zijn en beschermd worden door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere wetten. Onder voorbehoud van de beperkte rechten die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend, behouden wij ons alle rechten, aanspraken en belangen in en op onze website en alle andere IP-rechten, materialen of andere eigendommen die eigendom zijn van, in licentie worden gegeven aan of gecontroleerd worden door ons.

Wij verlenen u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om onze website te gebruiken, op voorwaarde dat u ermee instemt onze website of de software niet geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren of er afgeleide werken van te maken. Alle rechten die niet specifiek aan u zijn verleend onder deze Overeenkomst zijn uitdrukkelijk door ons voorbehouden.

U gaat ermee akkoord onze website te gebruiken op een verantwoorde manier die volledig in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden en met uw lokale wet- en regelgeving.

U mag op uw eigen website geen directe link naar onze website plaatsen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke hypertekstlink naar onze website, die gebruik maakt van de framing, in-line of deep-linking-techniek is ten strengste verboden. In ieder geval moet elke link naar onze website, ook als deze door ons is geautoriseerd, op ons verzoek van uw persoonlijke website worden verwijderd.

U begrijpt dat de technische verwerking en werking van onze website (i) transmissies over verschillende netwerken kan inhouden; en (ii) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten van verbindingsnetwerken of -apparaten.

Website van derden

Onze website kan hyperlinks bevatten naar materialen, bronnen of websites van derden, of deze kunnen door derden worden beheerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud, reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen of het daadwerkelijk beleid van dergelijke websites en bronnen. Wij mogen niet worden beschouwd als goedkeurende, publicerende, toestemmende of autoriserende partij voor dergelijke websites of materialen. Wees daarom gewaarschuwd dat deze websites worden geëxploiteerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hun respectieve eigenaars, die als enige aansprakelijk zijn voor de naleving van de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de producten en diensten die op hun websites worden verkocht.

Wij zijn noch direct noch indirect verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke website.

Disclaimer, aansprakelijkheid, uitsluiting, aansprakelijkheidsbeperking, vrijgave en vrijwaring

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor uw gebruik van onze website. Daarom zijn de volgende bepalingen van toepassing op uw gebruik van onze website.

4.1 Disclaimer

Uw gebruik van onze website is op eigen risico. Onze website wordt aangeboden op een “as is” en “as available” basis, en zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, en met inbegrip van maar niet beperkt tot verklaringen, garanties of voorwaarden van titel, niet-inbreuk, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, prestaties, duurzaamheid, beschikbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of volledigheid, die allemaal door ons en onze providers worden afgewezen voor zover de wet dit toestaat.

Er zullen geen verklaringen, garanties of voorwaarden worden gecreëerd door een handelswijze, prestatie of handelsgebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen, configureren en onderhouden van alle computerhardware, software, telefoondiensten en andere apparatuur en diensten die nodig zijn voor het gebruik van onze website.

Het internet is geen veilig medium, kan onderhevig zijn aan onderbrekingen en verstoringen, en onbedoelde of opzettelijke inbreuken op de veiligheid en privacy. De werking van onze website kan worden beïnvloed door talrijke factoren waarover wij geen controle hebben. De werking van onze website mag niet continu of ononderbroken, veilig of privé zijn.

Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, doen wij en onze providers geen enkele toezegging, garantie of voorwaarde dat:

-onze website compatibel zal zijn met uw computer en aanverwante apparatuur en software;

-onze website beschikbaar zal zijn of zonder onderbreking zal functioneren of vrij zal zijn van fouten of dat eventuele fouten zullen worden gecorrigeerd;

-onze website aan uw eisen voldoet;

-de informatie die op onze website staat of die van onze website is afgeleid, nauwkeurig, volledig, opeenvolgend of tijdig zal zijn;

-bepaalde resultaten kunnen worden verkregen door het gebruik van onze website;

-het gebruik van onze website, met inbegrip van het browsen en downloaden van informatie, vrij zal zijn van virussen, trojaanse paarden, wormen of andere destructieve of verstorende componenten;

Wij en onze providers zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere persoon voor enig verlies of schade geleden door u of enige andere persoon als gevolg van een tekortkoming of weigering van ons om uitvoering te geven aan, of voor een tekortkoming of vertraging door ons in de ontvangst, toegang, verwerking of acceptatie van enige communicatie die naar ons is verzonden via onze website of e-mail, of voor enig verlies of schade geleden als gevolg van de operationele storing, storing, onderbreking, wijziging, aanpassing of intrekking van onze website of e-maildiensten.

U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele schade die u lijdt in verband met onze website of de inhoud ervan. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van onze website, met inbegrip van alle inhoud, gegevens of software die wordt verspreid door, gedownload of benaderd van of via onze website, op uw eigen risico is. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw bedrijf, uw computersysteem of het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijke inhoud, gegevens en/of software.

U erkent dat wij in geen enkel opzicht controle hebben over informatie, producten of diensten die door derden op of via onze website worden aangeboden.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn wij en onze filialen niet verantwoordelijk voor en geven zij geen garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid van inhoud of producten die door derden via onze website worden gedistribueerd of ter beschikking worden gesteld.

Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, die u van ons of via of van onze website verkrijgt, creëert enige garantie die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt vermeld.

4.2 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de wet, zullen wij, noch onze leveranciers en/of al onze of hun respectievelijke franchisenemers, partners, agenten, directeuren, functionarissen, werknemers, informatieverstrekkers, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers, licentiegevers en licentiehouders, noch alle andere gerelateerde, geassocieerde of verbonden personen onder welke omstandigheden dan ook (tenzij in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag) aansprakelijk zijn jegens u of enige andere persoon voor enig verlies van gebruik, productieverlies, verlies van inkomsten of winst (al dan niet verwacht), verlies van markten, economisch verlies, speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade of voorbeeldige of bestraffende schade, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid, of op grond van enige andere rechtsleer of billijkheid, die voortvloeit uit, verband houdt met of betrekking heeft op het gebruik van onze website door u of een andere persoon, en ongeacht enige nalatigheid of andere fout of wandaad.

3 Vrijgave

U geeft ons en elk van onze leveranciers en al hun respectievelijke franchisenemers, partners, agenten, directeuren, functionarissen, werknemers, informatieverstrekkers, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers, licentiegevers en licentiehouders, en alle andere gerelateerde, geassocieerde of verbonden personen vrij, en ontheft ons/hen voor altijd van al hun klachten, eisen, rechtsvorderingen, aansprakelijkheden, verplichtingen, juridische kosten en uitgaven van welke aard dan ook en hoe dan ook ontstaan, bekend of onbekend, die nu of in de toekomst bestaan, en die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met uw gebruik van onze website.

4.4 Vrijwaring

U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en ons te vrijwaren en elk van onze leveranciers en al hun respectieve franchisenemers, partners, agenten, directeuren, functionarissen, werknemers, informatieverstrekkers, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers, licentiegevers en licentiehouders, en alle andere gerelateerde, geassocieerde ondernemingen, of verbonden personen (hierna gezamenlijk de “Gevrijwaarde Partijen” genoemd) van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten en uitgaven, die door de gevrijwaarde partijen worden gemaakt in verband met een vordering of eis die voortvloeit uit, verband houdt met of in verband staat met uw gebruik van onze website of uw schending van deze Overeenkomst.

U zult de schadeloosgestelde partijen zo volledig als redelijkerwijs nodig is bijstaan en meewerken aan de verdediging van een vordering of eis. Advies en informatie die door ons en onze leveranciers of hun respectievelijke vertegenwoordigers worden verstrekt, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, zal geen enkele vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde creëren of deze Overeenkomst wijzigen of aanpassen, met inbegrip van de bovenstaande disclaimer, uitsluiting van aansprakelijkheid, beperking van aansprakelijkheid, vrijgave en vrijwaringsbepalingen, en u mag niet vertrouwen op dergelijk advies of dergelijke informatie.

5. Beëindiging van deze Overeenkomst en de website
Wij kunnen te allen tijde en om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken onze website of een deel ervan wijzigen, opschorten of beëindigen, tijdelijk of permanent, zonder enige kennisgeving aan of aansprakelijkheid jegens u of enige andere persoon.

U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot onze website onder een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Verder gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot onze website.

Als deze Overeenkomst of uw toestemming om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze website wordt beëindigd door u, of door een persoon die u vertegenwoordigt, of door ons, dan: (a) blijven deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere dan bestaande overeenkomsten tussen ons en een persoon die u vertegenwoordigt van toepassing en bindend voor u en een persoon die u vertegenwoordigt, gezamenlijk en hoofdelijk, met betrekking tot uw voorafgaande toegang tot en gebruik van onze website, en alles wat verband houdt met of voortvloeit uit; (a) deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere dan bestaande overeenkomsten tussen ons en een persoon die u vertegenwoordigt, blijven van toepassing en bindend voor u en een persoon die u vertegenwoordigt, gezamenlijk en hoofdelijk, met betrekking tot uw voorafgaande toegang tot en gebruik van onze website, en alles wat verband houdt met, verband houdt met of voortvloeit uit; en (b) kunnen we uw persoonlijke informatie blijven gebruiken en bekendmaken in overeenstemming met het Privacybeleid.

Diverse zaken

6.1 Toepasselijk recht – Geschillenbeslechting

Alle kwesties, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van deze Overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht, zonder uitvoering te geven aan enige andere rechtskeuze of conflicterende regels of bepalingen (Belgisch, buitenlands of internationaal) die ertoe zouden leiden dat het recht van een ander rechtsgebied dan België van toepassing zou zijn. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen van alle andere landen, die volledig van kracht blijven.

Elke controverse of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of de schending ervan, wordt uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel.

Consumenten (natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun bedrijf of beroep) kunnen ook klachten indienen over onze online activiteiten via het Online Geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Unie (http://ec.europa.eu/consumers/odr). Door daar een klacht in te dienen, stemt de consument ermee in de vordering buitengerechtelijk te laten beslechten. De consument aanvaardt dat deze bepaling louter informatief is en geen enkele verplichting of verbintenis van ons inhoudt om de vordering via het Online Geschillenbeslechtingsplatform te laten beslechten.

6.2 Nederlands is de voertaal

Deze Overeenkomst is in het Nederlands en alle geschillen tussen de partijen zullen in het Nederlands worden opgelost. U begrijpt en erkent dat alle diensten in vreemde talen die door ons worden geleverd alleen voor informatieve doeleinden zijn en het is uw verplichting om onafhankelijk juridisch advies in te winnen op uw eigen kosten om ervoor te zorgen dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst begrijpt.

6.3 Onze relatie

Deze Overeenkomst creëert geen enkele relatie van opdrachtgever en agent, partners, joint ventures, werkgever en werknemer, fiduciaire of soortgelijke relatie tussen de partijen. U bent niet bevoegd om namens ons enige belofte, garantie of verklaring af te leggen of ons op enigerlei wijze te verplichten of te proberen te verplichten. U zult aan geen enkele persoon verklaren dat u onze agent bent, noch zult u er niet in slagen enig misverstand over een dergelijke status te corrigeren.

6.4 Opdracht

Wij kunnen de rechten en verplichtingen die in deze Overeenkomst zijn beschreven vrijelijk overdragen of overdragen zonder uw toestemming en zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U mag deze Overeenkomst of een van uw rechten en plichten uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze Overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.

6.5 Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een rechtbank onafdwingbaar of ongeldig wordt verklaard of vastgesteld: (i) wordt de geldigheid van de overige delen, voorwaarden of bepalingen niet beïnvloed door die vaststelling; (ii) wordt het niet-afdwingbare of ongeldige deel, voorwaarde of bepaling niet geacht deel uit te maken van deze Overeenkomst; en (iii) kan een dergelijke rechtbank een bepaling vervangen die wettelijk en afdwingbaar is en zo veel mogelijk in overeenstemming is met de bedoelingen die aan de oorspronkelijke bepaling ten grondslag liggen. Indien de rest van deze Overeenkomst niet wezenlijk wordt beïnvloed door een dergelijke verklaring of vaststelling en in staat is tot wezenlijke uitvoering, dan wordt de rest afgedwongen voor zover toegestaan door het toepasselijke recht.

6.6 Publiciteit

U zult geen publiciteitsberichten (met inbegrip van persberichten en reclame- of uitnodigingsmateriaal) of andere openbare verklaringen uitgeven of maken: (i) met betrekking tot deze Overeenkomst; (ii) met gebruik van onze naam of verwijzing naar ons of onze diensten; of (iii) met het suggereren of impliceren van enige goedkeuring door ons van u en/of enige diensten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die we naar eigen goeddunken kunnen onthouden.

6.8 Verklaring van afstand

De verklaring van afstand of het niet uitoefenen van enig recht dat hierin is voorzien, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enig ander recht hieronder. Onze rechten en rechtsmiddelen in deze Overeenkomst zijn cumulatief en vormen een aanvulling op de rechten of rechtsmiddelen die we anders bij wet of op grond van billijkheid zouden hebben, behalve met betrekking tot de enige en exclusieve rechtsmiddelen die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn voorzien.

6.9 Overmacht

Wij zijn niet verantwoordelijk voor, onder meer maar hiertoe niet beperkt, vertragingen of mislukkingen in de uitvoering als gevolg van daden van God, stakingen, uitsluitingen, rellen, oorlogshandelingen en terrorisme, embargo’s, boycots, veranderingen in de regelgeving van de overheid, epidemieën, pandemieën, lock-out, brand, storingen in de communicatielijn, stroomstoringen, aardbevingen, andere rampen of enige andere reden waarom het niet presteren buiten de controle van en niet veroorzaakt door ons ligt.

6.10 Mededelingen

Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, kan elke kennisgeving, aanvraag, goedkeuring, toestemming, eis of andere mededeling die uit hoofde van deze Overeenkomst moet of mag worden gedaan, schriftelijk gedaan en wordt deze geacht op het vroegste moment te zijn gedaan: (i) de feitelijke ontvangst, ongeacht de wijze van levering; (ii) het tijdstip van verzending door ons indien verzonden via e-mail, op de datum zoals afgestempeld door onze systemen; (iii) op de leveringsdag na verzending indien verzonden per exprespost (of soortgelijke luchtkoeriersdienst de volgende dag); of (iv) op de zesde (6e) dag na verzending per aangetekende of aangetekende post, retourbon gevraagd, gefrankeerd en geadresseerd aan het laatste adres dat door een partij is opgegeven.

6.11 Koppen / Interpretatie

De beschrijvende rubrieken zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen invloed op de betekenis of de constructie van enige bepaling van deze Overeenkomst.