Skip to main content

Privacyverklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van. Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacyverklaring (hierna genoemd “Privacyverklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website www.aurum.be (hierna genoemd de “Website”), (ii) alle (commerciële) relaties tussen AURUM en haar klanten, prospecten en business partners en (iii) het bezoeken van de vestiging van AURUM.

Deze Privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die AURUM verzamelt, alsook over de wijze waarop AURUM deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

AURUM wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacyverklaring en aldus van de manier waarop AURUM uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacyverklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookiebeleid van AURUM.

Soorten persoonsgegevens

AURUM kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Naam
Voornaam
Emailadres
Telefoonnummer (vast en/of gsm)
Btw-nummer
Bedrijfsnaam
Bedrijfsadres
Facturatieadres
Woonadres
Klantnummer
Geslacht
Geboortedatum
IP-adres

AURUM verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal AURUM, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat AURUM toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

Bezoek van de Website
Bezoek van het gebouw/vestiging van AURUM
Het opvragen van een offerte
Een samenwerking met AURUM (inclusief het beroep doen op de diensten / het aankopen van goederen van AURUM)
Enige correspondentie met en uitgaande van AURUM
Inschrijving op de nieuwsbrief
Offerte-aanvraag
Uitwisselen van business cards
De door AURUM verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

AURUM kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

De uitvoering van een overeenkomst met AURUM (incl. de opvolging daarvan)
Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
Het verzenden van facturen
Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
Het verzenden van nieuwsbrieven
Statistische doeleinden
De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met AURUM of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op AURUM rust
De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AURUM of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

AURUM zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot het uitvoeren van diensten door AURUM, het verkopen van goederen door AURUM, …). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, dienstverleners, externe IT-consultants.

Indien het noodzakelijk is dat AURUM in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat AURUM uw persoonsgegevens openbaar maakt:

Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer AURUM hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van AURUM.
Wanneer AURUM of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die AURUM heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.
In alle overige gevallen zal AURUM uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. In ieder geval zullen er aanvullende beschermingsmaatregelen worden getroffen indien het risico van overdracht van persoonsgegevens dit behoeft, aangevuld met enige andere noodzakelijke bijkomende beveiligingsmaatregelen rekening houdend met het risico van openbaarmaaking van de betreffende persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart AURUM uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacyverklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten/goederen van AURUM meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van AURUM.

Beveiliging persoonsgegevens

AURUM verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van AURUM, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat AURUM in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Update Privacyverklaring

AURUM is gerechtigd om deze Privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. AURUM draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

Contacteer AURUM

Indien u vragen heeft over de Privacyverklaring of over de wijze waarop AURUM uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de post naar Galgeneinde 13 bus 11 – 3550 Heusden-Zolder

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop AURUM deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop AURUM uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.